KONKURS

Na osnovu člana 14. statuta JU Radnički univerzitet Banja Luka i člana 25. stav 1 Zakona o obrazovanju odraslih  (“Službeni glasnik Republike Srpske” 59/09 ) i rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih broj 07/5.1/034-251/10  r a s p i s u j e

KONKURS

za upis polaznika u program srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikacije, dokvalifikacije i osnovnog obrazovanja odraslih:

 • Ekonomski tehničar – IV stepen stručne spreme, 30 polaznika,
 • Poslovno-pravni tehničar – IV stepen stručne spreme, 24 polaznika,
 • Poslovni sekretar – III stepen stručne spreme, 30  polaznika,
 • Tehničar drumskog saobraćaja – IV stepen stručne spreme, 32 polaznika,
 • Vozač motornih vozila – III stepen stručne spreme, kv vozač, 32 polaznika,
 • Tehničar elektroenergetike – IV stepen stručne spreme, 16 polaznika,
 • Tehničar računarstva – IV stepen stručne spreme, 10 polaznika,
 • Električar – III stepen stručne spreme, 16 polaznika,
 • Frizer – III stepen stručne spreme, 32 polaznika,
 • Osnovno obrazovanje odraslih, 24 polaznika.

OPŠTI USLOVI UPISA

U navedene programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih, mogu se upisati kandidati koji imaju:

 • navršenih 18 godina života i nema status redovnog učenika ili studenta,
 • ima psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa,
 • završenu najmanje osnovnu školu radi završetka programa srednjeg stručnog obrazovanja odraslih za sticanje prve kvalifikacije,
 • prethodno stečenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije i dokvalifikacije.

U program osnovnog obrazovanja odraslih može se upisati kandidat koji ima:

 • navršenih 15 godina života i nema status redovnog učenika, kao ni završenu osnovnu školu.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 1. Prijava za upis(dobija se u školi),
 2. Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi – original ili ovjerena fotokopija,
 3. Svjedočanstva o stečenoj stručnoj spremi i diploma – original ili ovjerena fotokopija(za program prekvalifikacije ili dokvalifikacije),
 4. Rodni list(original),
 5. Kopija lične karte.

UPISNI ROK

Upis polaznika trajaće 20 dana od dana objavljivanja konkursa.

PROCEDURA ZA UPIS

Upis i dostava potrebnih dokumenata obavlja se u JU Radnički univerzitet, Grčka 4, Banja Luka. Upis se obavlja svakim radnim danom od 08h do 20h.

KONTAKT

Telefoni: 051/215-076; 051/215-013,

Faks: 051/215-076,

email: radnickiuniverzitet@teol.net