ЈУ РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ

Улица Грчка 4, Тел./факс:  051/215 – 076, е-маил: radnickiuniverzitet@teol.net, Матични бр.:1003399, ЈИБ бр.:4401548680009, Жиро рачун:562-099-00000592-76 НЛБ Развојна Банка а.д.

____________________________________________________________________

На основу члана 14. статута ЈУ Раднички универзитет Бања Лука и члана 25. став 1 Закона о образовању одраслих  (“Службени гласник Републике Српске” 59/09, 1/12 ) и рјешења Завода за образовање одраслих број 07/5.1/034-251/10  р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С

 

за упис  полазника у програм средњег стручног образовања одраслих, преквалификације, доквалификације и основног образовања одраслих:

    - економски техничар,

IV степен стручне спреме, 30 полазникa

  – пословно-правни техничар,

IV степен стручне спреме, 24 полазника

  – пословни секретар,

III степен стручне спреме, 30 полазника

 - техничар друмског саобраћаја,

IV степен стручне спреме,32 полазника

   – возач моторних возила,

III степен стручне спреме,  32 полазника

    – техничар електроенергетике,

IV степен стручне спреме,16 полазника

   – техничар рачунарства,

IV степен стручне спреме,10 полазника

    - електричар,

III степен стручне спреме, 16 полазника

    – фризер,

III степен стручне спреме, 32 полазника

 

- основно образовање одраслих, 24 полазника

ОПШТИ УСЛОВИ УПИСА

У наведене програме средњошколског образовања одраслих, може се уписати кандидат који има:

- навршених 18 година живота и нема статус редовног ученика или студента,

- има психофизичке услове за савладавање образовног програма,

- завршену најмање основну школу ради завршетка програма средњег стручног     образовања одраслих за стицање прве квалификације,

- претходно стечену средњу стручну спрему за програме преквалификације и доквалификације.

-  цијена образовања зависи од броја предмета које полазник похађа, и биће регулисана уговором.

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

  1. Пријава за упис (добија се у школи),
  2.  Свједочанство о завршеној основној школи – оригинал или овјерена фотокопија
  3.  Свједочанства о стеченој стручној спреми и диплома – оригинал или овјерена фотокопија (за програм преквалификације и доквалификације)
  4. Родни лист (оригинал)
  5. Копија личне карте

 УПИСНИ РОК

Упис полазника  трајаће 15 дана од дана објављивања конкурса.

 ПРОЦЕДУРА ЗА УПИС

Упис и достава потребних докумената обавља се у ЈУ Раднички универзитет, Грчка 4, Бања Лука

Упис ће се обављати сваким радним даном од 8 до 20 часова.

КОНТАКТИ

 Телефони: 051/215-076; 051/215-013

Факс: 051/215-076

       е-mail: radnickiuniverzitet@teol.net