СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА МАШИНСКИМ ФАКУЛТЕТОМ

          Maшински факултет  и ЈУ Раднички универзитет потписали су Споразум о сарадњи ради интензивирања пословно-техничке сарадње, у циљу заједничког  развоја и подизања конкурентности, јачања капацитета Машинског факултета и ЈУ Раднички универзитет ради унапрјеђења дјелатности за које су основани, те припрема за будуће дјеловање кроз модел заједничке сарадње.

Споразум су потписали декан Машинског факултета проф. др Дарко Кнежевић и директор ЈУ Раднички универзитет, Босиљка Радић.

Разлози и потребе унапрјеђења сарадње и заједничког наступања Машинског факултета и ЈУ Раднички универзитет  произилазе из сазнања да:

Машински факултет, као  научна и образовна институција, уз властите могућности пружања услуга едукација и других видова подршке, проширује могућности учествовања у свим процесима везаним за развој и унапрјеђење образовања  одраслих са посебним аспектом на дјелатности везане за извођење програма оспособљавања одраслих.

ЈУ Раднички универзитет, кроз партнерство с Машинским факултетом, добија подршку високошколске установе сертификоване за извођење програма оспособљавања одраслих, за  спровођење активности  извођења наставе за одрасле у средњем стручном образовању, занимања металске струке.

На основу овог Споразума, потписнице се обавезују да заједнички раде на стварању свих законом прописаних услова дјеловања кроз модел заједничке   пословно-техничке сарадње, чиме ће се обезбиједити бржи развој  и учешће Машинског факултета и ЈУ Раднички универзитет у свим активностима од стратешког значаја за развој и унапрјеђење образовања одраслих, те обезбиједити заштита општег и виталног интереса који се могу јавити у овој области.

КОНКУРС

ЈУ РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ

Улица Грчка 4, Тел./факс:  051/215 – 076, е-маил: radnickiuniverzitet@teol.net, Матични бр.:1003399, ЈИБ бр.:4401548680009, Жиро рачун:562-099-00000592-76 НЛБ Развојна Банка а.д.

____________________________________________________________________

На основу члана 14. статута ЈУ Раднички универзитет Бања Лука и члана 25. став 1 Закона о образовању одраслих  (“Службени гласник Републике Српске” 59/09, 1/12 ) и рјешења Завода за образовање одраслих број 07/5.1/034-251/10  р а с п и с у ј е

                   К О Н К У Р С

 

за упис  полазника у програм средњег стручног образовања одраслих, преквалификације, доквалификације и основног образовања одраслих:

    - економски техничар,

IV степен стручне спреме, 30 полазникa

  – пословно-правни техничар,

IV степен стручне спреме, 24 полазника

  – пословни секретар,

III степен стручне спреме, 30 полазника

 - техничар друмског саобраћаја,

IV степен стручне спреме,32 полазника

   – возач моторних возила,

III степен стручне спреме,  32 полазника

    – техничар електроенергетике,

IV степен стручне спреме,16 полазника

   – техничар рачунарства,

IV степен стручне спреме,10 полазника

    - електричар,

III степен стручне спреме, 16 полазника

    – фризер,

III степен стручне спреме, 32 полазника

основно образовање одраслих24 полазника

                                                           ОПШТИ УСЛОВИ УПИСА

У наведене програме средњошколског образовања одраслих, може се уписати кандидат који има:

- навршених 18 година живота и нема статус редовног ученика или студента,

- има психофизичке услове за савладавање образовног програма,

- завршену најмање основну школу ради завршетка програма средњег стручног     образовања одраслих за стицање прве квалификације,

- претходно стечену средњу стручну спрему за програме преквалификације и доквалификације.

-  цијена образовања зависи од броја предмета које полазник похађа, и биће регулисана уговором.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

  1. Пријава за упис (добија се у школи),
  2.  Свједочанство о завршеној основној школи – оригинал или овјерена фотокопија
  3.  Свједочанства о стеченој стручној спреми и диплома – оригинал или овјерена фотокопија (за програм преквалификације и доквалификације)
  4. Родни лист (оригинал)
  5. Копија личне карте

 УПИСНИ РОК

Упис полазника  трајаће 15 дана од дана објављивања конкурса.

 ПРОЦЕДУРА ЗА УПИС

Упис и достава потребних докумената обавља се у ЈУ Раднички универзитет, Грчка 4, Бања Лука

Упис ће се обављати сваким радним даном од 8 до 20 часова.

КОНТАКТИ

 Телефони: 051/215-076; 051/215-013

Факс: 051/215-076

       е-mail: radnickiuniverzitet@teol.net

ЈУ РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ

Улица Грчка 4, Тел./факс:  051/215 – 076, е-маил: radnickiuniverzitet@teol.net, Матични бр.:1003399, ЈИБ бр.:4401548680009, Жиро рачун:562-099-00000592-76 НЛБ Развојна Банка а.д.

____________________________________________________________________

На основу члана 14. статута ЈУ Раднички универзитет Бања Лука и члана 25. став 1 Закона о образовању одраслих  (“Службени гласник Републике Српске” 59/09, 1/12 ) и рјешења Завода за образовање одраслих број 07/5.1/034-251/10  р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С

 

за упис  полазника у програм средњег стручног образовања одраслих, преквалификације, доквалификације и основног образовања одраслих:

    - економски техничар,

IV степен стручне спреме, 30 полазникa

  – пословно-правни техничар,

IV степен стручне спреме, 24 полазника

  – пословни секретар,

III степен стручне спреме, 30 полазника

 - техничар друмског саобраћаја,

IV степен стручне спреме,32 полазника

   – возач моторних возила,

III степен стручне спреме,  32 полазника

    – техничар електроенергетике,

IV степен стручне спреме,16 полазника

   – техничар рачунарства,

IV степен стручне спреме,10 полазника

    - електричар,

III степен стручне спреме, 16 полазника

    – фризер,

III степен стручне спреме, 32 полазника

 

- основно образовање одраслих, 24 полазника

ОПШТИ УСЛОВИ УПИСА

У наведене програме средњошколског образовања одраслих, може се уписати кандидат који има:

- навршених 18 година живота и нема статус редовног ученика или студента,

- има психофизичке услове за савладавање образовног програма,

- завршену најмање основну школу ради завршетка програма средњег стручног     образовања одраслих за стицање прве квалификације,

- претходно стечену средњу стручну спрему за програме преквалификације и доквалификације.

-  цијена образовања зависи од броја предмета које полазник похађа, и биће регулисана уговором.

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

  1. Пријава за упис (добија се у школи),
  2.  Свједочанство о завршеној основној школи – оригинал или овјерена фотокопија
  3.  Свједочанства о стеченој стручној спреми и диплома – оригинал или овјерена фотокопија (за програм преквалификације и доквалификације)
  4. Родни лист (оригинал)
  5. Копија личне карте

 УПИСНИ РОК

Упис полазника  трајаће 15 дана од дана објављивања конкурса.

 ПРОЦЕДУРА ЗА УПИС

Упис и достава потребних докумената обавља се у ЈУ Раднички универзитет, Грчка 4, Бања Лука

Упис ће се обављати сваким радним даном од 8 до 20 часова.

КОНТАКТИ

 Телефони: 051/215-076; 051/215-013

Факс: 051/215-076

       е-mail: radnickiuniverzitet@teol.net